Profily přednášejících

Mgr. Michal Novotný, ředitel odboru Železničního muzea Národního technického muzea

*1978. Absolvent oborů Archivnictví a Historie Filozofické fakulty UK se specializací na hospodářské dějiny. V letech 2008–2012 působil jako výzkumný pracovník v oddělení dějiny vědy a techniky NTM. Od roku 2012 zde působí na pozici ředitele odboru Železničního muzea. Mezi hlavní z pracovních úkolů náleží vybudování stálé expozice Železničního muzea NTM v Praze na Masarykově nádraží. Mezi jeho studovaná témata patří zejména problematika ochrany industriálního dědictví. Dále se badatelsky zabývá dějinami podnikatelských elit a dějinami územního vývoje pražských industriálních čtvrtí.


Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel Odboru památkové péče, Ministerstvo kultury

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze a Českého vysokého učení technického. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu kultury ČR, v současnosti je zde ředitelem odboru památkové péče. V rámci své lektorské činnosti přednáší v Institutu pro veřejnou správu Praha a na Univerzitě Karlově. Je členem Vědecké rady Výzkumného centra pro průmyslové dědictví při Českém vysokém učení technickém, byl rovněž expertem na národní úrovni pro předsednictví ČR v EU a jedním z řešitelů výzkumného úkolu Reidentifikace nemovitých kulturních památek. Je autorem množství metodických a odborných článků a publikací z oblasti památkové péče.


Mgr. Alena Borovcová, Ph.D., památkář, Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě

*1971. Vystudovala obory dějiny umění a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 1996 pracuje v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ostravě. Odborný zájem v rámci vědeckovýzkumných úkolů a publikační činnosti zaměřuje na problematiku ochrany průmyslového dědictví a technických památek, především na odvětví dopravy a potravinářství. V roce 2012 vydal NPÚ publikaci „Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda“, v roce 2013 byla vydána její anglická verze „The Cultural Heritage of the Kaiser Ferdinands-Nordbahn“. Je členkou specializované Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy, kterou zřizuje generální ředitelka Národního památkového ústavu. Od roku 2008 vyučuje jako odborný asistent se specializací na památkovou péči a technické památky na katedře Dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


Ing. arch. Jiří Kugl, doktorand na ČVUT, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

*1987. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební, obor Architektura a stavitelství. V rámci studia strávil rok na Hosei university v Tokiu v Japonsku a rok na VIA university v Horsens v Dánsku. Po absolvování získával praxi v ateliéru JaJa architects v Kodani a v ČR v rámci sdružení Archemia. Od dubna 2015 pracuje pro MS Group.

Otázkou brownfields se aktivně zabýval již během svého studia a na toto téma zpracoval mimo jiné i svoji diplomovou práci „Ústí nad Labem - Střekov (revitalizace území)“.

Nyní píše pod vedením doc. Ing. arch. Jana Mužíka, CSc. disertační práci na téma „Regenerace železničních brownfields“ zaměřenou především na středně velká a malá sídla.


Ing. Petr Prokeš, České dráhy, a.s., oborový specialista, ředitel Železniční společnosti Tanvald o.p.s.

*1978. Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 2001–2005 různé provozní funkce na Českých drahách. 2005–2010 jednatel společnosti KORID LK, koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje. 2010–2011 ředitel zákaznického servisu společnosti REGIOJET a. s. Od r. 2003 je aktivní v obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald, která se stará o záchranu, propagaci a rozvoj kulturní památky ozubnicové železnice Tanvald – Kořenov – Harrachov. Od r. 2012 zaměstnancem Českých drah, manažer pro nostalgické vlaky.


Tomáš Drmola, MBA, náměstek generálního ředitele pro správu majetku, SŽDC

*1963. Vystudoval ekonomickou fakultu na univerzitě v bavorském Norimberku. Od roku 1997 ve vrcholových řídících pozicích v ČR. Specializován především na řízení podniků s kapitálovou účastí z německy hovořících zemí, odborně pak na zvyšování produktivity práce strojírenských podniků. Od roku 2014 člen správní rady Správy železniční dopravní cesty, s.o. a od listopadu téhož roku náměstek generálního ředitele SŽDC se zodpovědností za úsek správy majetku.


Ing. Libor Martínek, hlavní projektant, METROPROJEKT Praha a.s.

*1975. V roce 1994 zakončení Gymnázia Jana Nerudy, r. 2000 zakončení ČVUT Pozemní stavby a konstrukce, v r. 2008 autorizace v oboru Pozemní stavby. Vztah k architektuře a stavebnictví „zděděn“ po rodičích - matka je autorem stanic Skalka, Černý Most, Kobylisy a Prosek. Otec je autorem mnoha publikací a především architektonicko-technických cizojazyčných slovníků. V roce 2000 nastoupil do Metroprojektu Praha a.s. Ihned po nástupu účast na Metro IV.C1 stanice Kobylisy. V letech 2004-2008 Metro IV.C2 provoz a organizace výstavby. Od r. 2006 v pozici odpovědný projektant stavební části Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží, od r. 2009 v pozici Hlavní inženýr projektu. Od r. 2012 Metro V.A. stanice Bořislavka - Odpovědný projektant oddílu a koordinátor stavebně-architektonické a technologické části. Nyní v pozici Hlavní inženýr projektu pro trasu Metra I.D.


Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM

Vzdělání: Filozofická fakulta UK – obor dějiny umění, státní závěrečná zkouška 2014. Pracovní zkušenosti: Státní ústav pro rekonstrukce pam. měst a objektů – konstruktér – 1984. Národní technické muzeum v Praze – odborný referent – 1986 a následně 1989. Fakulta architektury ČVUT v Praze – asistent – 1989 až 1993. Pražský ústav památkové péče – odborný referent – 1992 až 1996. Národní památkový ústav – ústřední pracoviště (do 31. 12. 2002 Státní ústav památkové péče) – odborný pracovník – 1996 až 31. 8. 2003. Národní technické muzeum v Praze – od 1. 9. 2003 do 28. 2. 2006 – náměstek generálního ředitele NTM. Národní muzeum – od 1. 3. 2006 do 30. 11. 2010 – náměstek generálního ředitele NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. Národní technické muzeum – od 1. 12. 2010 dosud – generální ředitel. Vědecké zaměření: dějiny architektury a památkové péče. Pedagogická činnost: Přednášky z oblasti dějin architektury a památkové péče pro Univerzitu třetího věku, Fakultu architektury ČVUT v Praze a vědecké konference. Za posledních šest let pronesl více jak 60 odborných přednášek, včetně příspěvků na odborných konferencích. Publikační činnost, členství ve vědeckých a společenských institucích, výzkumné projekty (včetně zahraničních), zahraniční spolupráce, muzejní práce (výstavy), odborné filmy, profesní a odborná ocenění zde.


PhDr. Pavel Matlas, Ph.D., Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Absolvent doktorského studijního programu oboru české dějiny na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích V letech 1999 až 2014 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
Odborně se zaměřuje na problematiku venkova a proměn krajinného rázu. Od roku 2011 vedle přednáškové a publikační činnosti k tomuto tématu pedagogicky působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Od roku 2014 je zaměstnán ve společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, kde má na starosti oblast marketingu, propagace a historie.


Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje, Město Uherské Hradiště

*1959, absolvent fakulty architektury VUT v Brně, ženatý, 2 děti. Postgraduální studia: 1989 Územní plánování FA VUT v Brně, 1995 Rozvoj měst v tržní ekonomice FA ČVUT v Praze. Zkoušky odborné způsobilosti: 2002 Územní plánování, 2004 Památková péče. Praxe: 1985–1988 projektant DRUPOS, 1988–1991 urbanista města na Útvaru hlavního architekta okresu, 1991 – dosud Městský architekt v Uherském Hradišti.


Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Vzdělání: 1989-1994 Vysoká škola ekonomická v Praze. Pracovní zkušenosti: 1995-1997 Dias, s.r.o., účetní. 1997-2001 Česká spořitelna, a.s., úvěrový specialista. 1999-2001 Bizon, a.s., jednatelka. 1997-2001 Stavokomplex CZ a.s., předsedkyně dozorčí rady. 2001-2002 Amber Hotel Černigov, Banquet manager. 2002-2004 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, vedoucí sekretariátu NUTS II Severovýchod. 2007-2014 Centrum evropského projektování, a.s., předsedkyně představenstva. 2012-2013 Revitalizace KUKS o.p.s, předsedkyně správní rady. 06/2004-02/2014 Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, ředitelka. Od 2.2.2014 náměstkyně ministryně pro evropské programy v sekci evropských programů.


Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna

*1984. Brnem se naplno zabývá posledních 10 let. Věnuje se modernizaci Železničního uzlu Brno, spolu s dalšími stál za úspěšnými protesty proti podzemním garážím pod Zelným trhem, snaží se zastavit stavbu hypermarketu Auparku hned vedle obchodního domu Vaňkovka a zabývá se zapojováním veřejnosti do územního plánování.

Je nositelem ceny za prosazování otevřenosti a nositelem Ceny Františka Kriegla, kterou za osobní statečnost uděluje Nadace Charty 77. Jeho občanské sdružení Brnění stálo za tím, že z mnoha měst začaly mizet herny.

V červnu 2014 spoluzaložil politické hnutí Žít Brno, které vzniklo na základech stejnojmenného satirického webu. V komunálních volbách v roce 2014 kandidoval jako lídr subjektu „Žít Brno s podporou Pirátů“ a od listopadu 2014 je náměstkem primátora města Brna. Na starosti má kulturu, sociální a zdravotní oblast, kde usiluje mj. o výrazné zkvalitnění brněnské kultury a snaží se prosadit výstavbu Janáčkova kulturního centra.


Petr Palička, Penta Investments

*1958. Studoval gymnázium v Praze 5, ČVUT Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. V letech 1982-1990 pracoval jako projektant mostů v Pragoprojektu Praha. V letech 1990-1993 pracoval v oddělení diagnostiky stavebních konstrukcí společnosti Pontex. V letech 1993-1994 pracovní pobyt v oddělení průzkumu stavebních konstrukcí ve spol. Gifford ve Velké Británii. V letech 1994-2000 pracoval na různých pozicích v mezinárodní stavebně manažerské společnosti Bovis, později Bovis Lend Lease. V letech 2000-2007 byl generálním ředitelem spol. Bovis Lend Lease zodpovědným za ČR, SR a členem vedení zemí CEE. V tomto období byla spol. Bovis největší společností tohoto druhu v ČR a pracovala na více než 120 významných projektech jako např. výstavba budovy Řízení letového provozu, hala Sazka, Terminál sever na pražském letišti, výstavba mýtných bran atd. V roce 2007 byl pověřen založením a vedením realitní divize společnosti Penta v České republice. Prvním projektem byla budova paláce Florentinum, nyní je ve fázi přípravy či výstavby 5 projektů.


Mgr. Jan Ilík, Odd. koncepcí a rozvoje, Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, Ministerstvo dopravy

Narozen v roce 1978 v Brně. Vystudoval Regionální rozvoj a správu na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (Bc.) a Sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.). Na téže fakultě pokračoval v doktorandském studiu, v rámci něhož se zabýval otázkami rozvoje měst, zvláště pak konverzí brownfields. Spolupracoval na řadě výzkumných projektů souvisejících především s vývojem sídelních struktur a s oblastí územního plánování. Dlouhodobě se zabývá otázkami souvisejícími s politikou dopravy. Na Ministerstvu dopravy pracuje od roku 2010. Věnuje se zejména otázkám koncepce rozvoje železniční dopravy na národním i evropském měřítku.


Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér

*1972. V roce 1996 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v atelieru prof. Emila Hlaváčka. V roce 2002 na Ústavu nauky o budovách FA ČVUT obhájil dizertační práci na téma Urbanismus, architektura a design moderních systémů kolejové dopravy. V roce 2007 vydalo nakladatelství ČVUT jeho monografii o architektovi drážních staveb Josefu Dandovi. Dlouhodobě pedagogicky působí na Katedře architektury Fakulty stavební a v Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Profesní praxi se věnuje ve vlastním architektonickém atelieru kARek.
„Jako architekt jsem měl možnost podílet se na řadě studií a realizací, spadajících do oblasti dopravních staveb a navrhování veřejných prostor. Právě tyto oblasti architektury považuji za klíčové pro soudobé urbánní území, a proto se jim věnuji rozhodující měrou. Celoživotní zájem o kolejovou dopravu se v mé praxi spojil s postupným formováním názoru na architektonickou tvorbu. V procesu, vedeném od prosazování ideálního konceptu, přes vytvoření návrhu, v němž se provozní a dispoziční studie odráží v architektonickém řešení, až po realizaci díla, spojujícího vyvážené prvky architektury a stavitelství jako zhmotnění objemové a prostorové vize.“


Mediální partneři
Střechy, fasády, izolace       Archiweb       Stavitel       Pro památky      

PVS       ERA 21       EARCH.CZ       Architekt       Vydavatelství Kabinet      

ASB       Skypaper