Programová rada

Předseda

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze


Členové

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR

Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM

Mgr. Květa Vitvarová, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér

Ing. Petr Prokeš, České dráhy, a.s.

JUDr. Petr Bým, šéfredaktor Stavebního fóra


Seznamte se s členy programové rady

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze

*1950. Vzdělání: 1968-1974 Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor architektura. 1993 habilitován v oboru architektonická tvorba. 2002 jmenován profesorem pro obor architektonická tvorba. Zaměstnání: 1974-1976 Československá televize, 1977-2005 Fakulta architektury ČVUT v Praze, 1991 člen České komory architektů, 2002-2006 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, od roku 2005 Fakulta stavební ČVUT (od roku 2006 proděkan pro výstavbu), od roku 1990 architektonická kancelář Šenbergerová, Šenberger – architekti. Vybrané publikace: ŠENBERGER T., ŠLAPETA V., URLICH P.; Osada Baba - plány a modely, katalog výstavy, Praha 2000; DVOŘÁKOVÁ E., ŠENBERGER T. (Eds.), Industriální cesty Českým středozápadem, průvodce vybranými industriálními objekty a technickými památkami. Kladno 2005; DVOŘÁKOVÁ E., FRAGNER B., ŠENBERGER T., FRIČ P. (fotografie) Industriál_paměť_východiska. Titanic/Grada, Praha 2007. Vybrané realizace: Provozní areál firmy ANVITRADE, Praha-Uhříněves, 2003; Moravan - Brno, konverze textilní továrny pro bydlení, projekt GREBNER, s.r.o., 2005; ARCchip Telč, laboratorní pavilony s klimatickým a aerodynamickým tunelem AV ČR, 2012.


PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR

*1954. Ve své badatelské a publikační práci se zaměřovala na oblast hospodářských a regionálních dějin a technického kulturního dědictví. Od roku 1994 do poloviny roku 2001 zastávala post místostarostky města Berouna. Jejím přispěním se v rámci programu regenerace městské památkové zóny podařilo zabránit devastaci městských hradeb a postupně obnovit památky v centru. V roce 1997 byla zvolena místopředsedkyní a v roce 1998 předsedkyní SHS ČMS. V té době vykonávala i funkci národní koordinátory Dnů evropského dědictví v ČR. Od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2007 působila jako vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadu Středočeského kraje. Od dubna roku 2007 zastávala post ředitelky odboru památkové péče Ministerstva kultury. Od 15. 7. 2010 je náměstkyní ministra pro oblast kulturního dědictví na Ministerstvu kultury.


Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM

Vzdělání: Filozofická fakulta UK – obor dějiny umění, státní závěrečná zkouška 2014. Pracovní zkušenosti: Státní ústav pro rekonstrukce pam. měst a objektů – konstruktér – 1984. Národní technické muzeum v Praze – odborný referent – 1986 a následně 1989. Fakulta architektury ČVUT v Praze – asistent – 1989 až 1993. Pražský ústav památkové péče – odborný referent – 1992 až 1996. Národní památkový ústav – ústřední pracoviště (do 31. 12. 2002 Státní ústav památkové péče) – odborný pracovník – 1996 až 31. 8. 2003. Národní technické muzeum v Praze – od 1. 9. 2003 do 28. 2. 2006 – náměstek generálního ředitele NTM. Národní muzeum – od 1. 3. 2006 do 30. 11. 2010 – náměstek generálního ředitele NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. Národní technické muzeum – od 1. 12. 2010 dosud – generální ředitel. Vědecké zaměření: dějiny architektury a památkové péče. Pedagogická činnost: Přednášky z oblasti dějin architektury a památkové péče pro Univerzitu třetího věku, Fakultu architektury ČVUT v Praze a vědecké konference. Za posledních šest let pronesl více jak 60 odborných přednášek, včetně příspěvků na odborných konferencích. Publikační činnost, členství ve vědeckých a společenských institucích, výzkumné projekty (včetně zahraničních), zahraniční spolupráce, muzejní práce (výstavy), odborné filmy, profesní a odborná ocenění zde.


Mgr. Květa Vitvarová, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

*1966. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zřizovatelkou Nadace Český Barok. Od roku 2004 pracuje jako tajemnice Sdružení historických sídel ČMS. Jako tajemnice řídí chod sekretariátu, je zodpovědná za činnost a hospodaření celého Sdružení, které má k dnešnímu dni více než 200 členů – měst, městských částí a obcí z celé republiky. Každým rokem Sdružení organizuje Dny evropského dědictví / Euroean Heritage Days / EHD v ČR, což je významná celoevropská kulturní a společenská akce, kdy se pro širokou veřejnost otevírají vždy v září dveře významných objektů, které jsou buď z části, nebo úplně pro veřejnost uzavřené. Tuto akci zaštiťuje Rada Evropy. V ČR se k této akci pravidelně přihlašuje více než 1 000 objektů z téměř 300 měst a obcí.
V dubnu pravidelně Sdružení organizuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel slavnostní setkání na Pražském hradě pro více než 600 starostů, zástupců měst a obcí a další významné osobnosti. Právě na této akci se vyhlašuje titul Historické město roku – prestižní ocenění Za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V roce 2009 připravila s kolegy projekt Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska, který získal finance z EU – Národní podpora cestovního ruchu, kde zastává funkci hlavního manažera.


Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér

*1972. V roce 1996 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v atelieru prof. Emila Hlaváčka. V roce 2002 na Ústavu nauky o budovách FA ČVUT obhájil dizertační práci na téma Urbanismus, architektura a design moderních systémů kolejové dopravy. V roce 2007 vydalo nakladatelství ČVUT jeho monografii o architektovi drážních staveb Josefu Dandovi. Dlouhodobě pedagogicky působí na Katedře architektury Fakulty stavební a v Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Profesní praxi se věnuje ve vlastním architektonickém atelieru kARek.
„Jako architekt jsem měl možnost podílet se na řadě studií a realizací, spadajících do oblasti dopravních staveb a navrhování veřejných prostor. Právě tyto oblasti architektury považuji za klíčové pro soudobé urbánní území, a proto se jim věnuji rozhodující měrou. Celoživotní zájem o kolejovou dopravu se v mé praxi spojil s postupným formováním názoru na architektonickou tvorbu. V procesu, vedeném od prosazování ideálního konceptu, přes vytvoření návrhu, v němž se provozní a dispoziční studie odráží v architektonickém řešení, až po realizaci díla, spojujícího vyvážené prvky architektury a stavitelství jako zhmotnění objemové a prostorové vize.“


Ing. Petr Prokeš, České dráhy, a.s., oborový specialista

*1978. Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 2001–2005 různé provozní funkce na Českých drahách. 2005–2010 jednatel společnosti KORID LK, koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje. 2010–2011 ředitel zákaznického servisu společnosti REGIOJET a. s. Od r. 2003 je aktivní v obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald, která se stará o záchranu, propagaci a rozvoj kulturní památky ozubnicové železnice Tanvald – Kořenov – Harrachov. Od r. 2012 zaměstnancem Českých drah, manažer pro nostalgické vlaky.


JUDr. Petr Bým, šéfredaktor Stavebního fóra

*1954. Absolvent PF UK. Profesní dráhu začal jako nakladatelský redaktor, během dalších let pracoval takřka bez výjimky v oblasti tiskových médií (ČTK, LN, Strategie, Profit). Od roku 2007 působí jako šéfredaktor v internetovém časopisu Stavební fórum, který se zabývá developmentem, architekturou, stavebnictvím a designem. Navazuje tak na své zkušenosti, které v předchozích letech a v různých titulech získal jako specialista na realitní sektor.


Mediální partneři
Střechy, fasády, izolace       Archiweb       Stavitel       Pro památky      

PVS       ERA 21       EARCH.CZ       Architekt       Vydavatelství Kabinet      

ASB       Skypaper